Stichting

Bedrijven worden regelmatig benaderd om goede doelen te steunen. Omdat het helaas niet mogelijk is alle doelen te steunen heeft Degoudenui Direct Marketing haar steun toegezegd aan een project in Kenia ; VVKK. VVKK biedt steun aan met HIV/ Aids besmette mensen en geeft voorlichting en informatie wat betreft de verspreiding van deze ziekte.

Degoudenui DM en Villa DM steunen nieuwe stichting

De stichting heeft een eigen filosofie en aanpak ontwikkeld, die mede is gebaseerd op het NIPO-onderzoek Goede Doelen. Uit dit onderzoek is gebleken dat Nederlanders niet langer kritiekloos zullen blijven geven. Meer openheid en samenwerking wordt gewenst:

    87% van de donateurs wil precies weten wat er met de gedoneerde gelden gebeurt.
    53% is van mening dat goede doelen teveel aan onnodige zaken besteden.
    90% heeft geen vertrouwen in instellingen waar hoge salarissen worden betaald.
    48% vindt dat fondsenwervers alleen met vrijwilligers zouden moeten werken.

VVKK hanteert de volgende uitgangspunten:

    Minimaal 80% van de giften wordt besteed aan hulpverleningsprojecten.
    Door maandelijkse giften kan structurele hulp worden geboden en blijven de kosten voor fondsenwerving laag.
    De stichting werkt zoveel mogelijk met vrijwilligers en sponsors.
    Donateurs kunnen zelf beslissen hoe hun giften worden aangewend.
    Ieder kwartaal ontvangt iedere donateur (per e-mail) een detailrapportage over de inkomsten, bestedingen en resultaten.
    De volledige boekhouding wordt jaarlijks ter beoordeling aan een gerenommeerd accountantskantoor voorgelegd.

In Kenia worden de projecten geleid door een Nederlandse vrijwilligster met meer dan 20 jaar hulpverleningservaring in Afrika. De projecten zijn kleinschalig, structureel en effectief.

“In Kenia is 25% van de bevolking HIV-positief of met Aids besmet. Maar door verschillende maatregelen en kleinschalige projecten als die van VVKK, is het aantal Aids-patiënten en besmette baby’s met 2% gedaald” aldus Angela Groothuizen.

Mr. Houben is zeer direct betrokken bij Kenia: “mijn dochter Nathalie is zelf actief in de hulpverlening in Kenia. Dus ik weet uit eerste hand hoeveel kleinschalige projecten voor deze mensen kunnen betekenen”.

Leonie Sazias motiveert haar betrokkenheid als volgt: “Aids bedreigt de toekomst van Kenia. In landen als deze zijn vrouwen de spil van de samenleving. Door vrouwen en moeders te helpen, help je ook de kinderen. En je hoeft niet eens een held zijn om iets te kunnen doen”.